История

На 22.12.1963 г.  е открит новопостроен  детски дом и ясла с две целодневни групи.  През 1964 година  целодневната детската градина получава името “Лиляна Димитрова”, а  от 2009г. с решение на Общински съвет гр. Павликени е преименува в ДГ „Буратино”.
ДГ  „Буратино” е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от двегодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. . Организацията на предучилищното образование е целодневна..Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безгранично обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.

 

ДГ „Буратино“  осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове като:

1. Определя  свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;

2. Урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му;

3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;

4. определя свои символи и ритуали в съответствие с  принципите на националната идентичност и култура.

 

Визия

Предпочитана среда за 2-7 годишните деца , където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към професионална реализация и са удовлетворени от работата си.Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация. Семейството- гарант и опора за благоденствието на децата

 

Мисия

Подпомагане изграждането на ключови компетентности, ориентирани към личностното развитие на детето.  

 

Цел

Предоставяне на качествено  и отговарящо на европейските изисквания предучилищно образование за максимално развиване потенциалът на всяко дете.

 

Детската градина  се посещава от 26 деца ,които са в една разновъзрастова група.
Екипът на ДГ „Буратино” непрекъснато повишава своята квалификация в съответствие с европейските изисквания и съвременните тенденции в предучилищното възпитание.
ДГ е с много добра  материална база, обзаведена с удобни,  цветни мебели, които провокират творческо въображение и креативност.  Дворното място е със затревени площи, широколистни и иглолистни дървета, декоративни храсти, оформени тротоарни пътеки .Това дава възможност за пряк и непосредствен контакт на децата с природата.
Оформеният и подреден просторен двор е най- подходящото място за запознаване на децата със заобикалящата ги природна среда , за наблюдение на природни явления – дъжд, сняг, слана и т. н. и участие с труд за създаване и опазване на красотата около себе си.

 

В  детска градина “Буратино” детето открива:

• Един неповторим свят.
• Уютна, спокойна и близка до семейството среда.
• Учител – предпочитан приятел, съветник, партньор.
• Приятели.
   

Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат детска градина

“Буратино” в желана територия!

 

 

 

Some Alt Text