Some Alt Text

ДЕТСКА  ГРАДИНА „БУРАТИНО“ с. СТАМБОЛОВО, ул.„ШЕСТНАДЕСЕТА“ №8

e-mail:  info-301618@edu.mon.bg,   Тел:061307 283;   GSM 0887762591

 

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.

 

 

                 ДГ „Буратино“ участва в Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН) в периода от 18.09.2023 г. до 23.11.2023 г. Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане иа образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование. По дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи в съответствие с индивидуалните потребности на всяко дете. 16 деца бяха разпределени в две групи за допълнително обучение по български език. Обучението се провеждаше 2 пъти седмично по часов график, седмично разписание  и тематични разпределения, утвърдени от директора на ДГ. Участниците в проекта бяха деца от уязвими групи, т. е. за които българският език не е майчин.

                   Възлагането на задълженията на лицето извършващо обучението  е с допълнително споразумение по   чл. 119 от Кодекса на труда,с което  се определят срока и изпълнението на конкретните дейности по проекта и размера на допълнителното възнаграждение за извършената работа по проекта,което е вписано и във ВПОРЗ на ДГ. Възлагането на провеждането на допълнителното обучение по

           български език на учителя се осъществява при спазване на разпоредбите на

           Кодекса на труда, като изпълнява задълженията си в рамките на работното

           време, но извън нормата си на преподавателска заетост.

 

                  Спазени са приложимите указания за информиране и публичност съгласно Единния

          наръчник на бенефициента за прилагане на указанията за информация и комуникация 2014    2020-поставени табели на помещенията, в които се съхраняват документи или се извършват дейност по проекта; използвани бланки с логата на ЕС, на ОП НОИР ,отчети и

             всякакви документи, кореспонденция, графици, сертификати и др.

            Попълнена е  Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) и за двойно финансиране на проекта.

               В информационната система по Проекта, учителят е  изготвил  поименен списък на децата , които да бъдат включени в обучението след извършен анализ и предварително представяне на заявление-декларация за информирано съгласие от родител/ настойник. Ръководителят на групата е изготвил учебен план-график на обучението. При отсъствие на дете в обучението, то  се провеждаше в друг ден индивидуално.Отчитането на дейността  се осъществяваше в информационната система на Проекта.Ръководителят на групата отчита изпълнените дейности пред директора с отчетен доклад за извършената работа. Към отчета се прилагат следните документи:

 

              • учебен план-график на обучението

              • присъствени списъци

              • таблица „микроданни“

          •удостоверения за всеки пакет от десет педагогически ситуации/допълнителни форми            

                на педагогическо взаимодействие

 

            Разходите за организация и управление на проектните дейности

включват възнагражденията и осигурителните вноски на учителя провеждащ обучението,счетоводителя и директора на база на отработени, отчетени часове и часовите ставки на лицата, включително осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигуряваното лице в размер на 2455 лв.